วัสดุเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์จากเส้นใยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิราวรรณ นิวรวรรณ, เพชรรัตน์ ใจวรรณะ, ณัฎฐา ศรีบุญเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยา โชติคณากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องวัสดุเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์จากเส้นใยสับปะรดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำของวัสดุเพาะปลูกจากเส้นใยสับปะรดกับฟองน้ำเพาะปลูก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แทนฟองน้ำเพาะปลูกซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยแบ่งวิธีการทดลองออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การเตรียมใบสับปะรด การหมักใบสับปะรด การขึ้นรูปวัสดุเพาะปลูก การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำ และการผลิตวัสดุเพาะปลูกจากเส้นใยสับปะรด โดยการนำวัสดุเพาะปลูกทั้งสองชนิดไปชุบน้ำในระยะเวลาที่เท่ากัน และชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบปริมาณน้ำที่สามารถดูดซับขึ้นมาได้ ทำการทดสอบเปรียบเทียบความหนาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก โดยเปรียบเทียบการจากการเจริญเติบโตของต้นพืช โดยใช้วิธีการวัดความสูงและเส้นรอบวงของลำต้นพืช นำความหนาที่เหมาะสมต่อการปลูกมากที่สุดมาผลิตวัสดุเพาะปลูก และคำนวณราคาวัสดุเพาะปลูกที่ต้องการผลิตเพื่อการจำหน่าย