การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ เจริญธราภิวัฒน์, เกริกฤทธิ์ เจริญรัตน์, ศุภโชค เฮงโชตน์ปภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากการตากแห่งเป็นที่นิยมกันในชุมชน จึงจะพัฒนาตู้อบแห้งนี้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและยังสะดวกในการใช้งาน การพัฒนาตู้อบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะพัฒนาในเรื่อง อุณหภูมิในตัวเครื่อง และปรับโครงสร้างของตู้อบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เนื่องจากการตากแห้งแบบภูมิปัญญาชาวบ้านต้องตากในพื้นที่โล่ง โปร่ง ความชื้นน้อย และต้องโดนแสงแดดโดยไม่มีสิ่งของหรืออย่างอื่นมาบดบัง