แบบจำลองการขอเข้าเลนก่อนถึงทางเบี่ยงโดยใช้โปรแกรมสแครช(Scratch)แสดงผลเป็นอนิเมชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญพิชชา ตรังค์เอื้อสันติ, ณัฐนันท์ ไชยภูมิ, เขมิสรา บุปผะโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ ชูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แบบจำลองการขอเข้าเลนก่อนถึงทางเบี่ยงโดยใช้โปรแกรมสแครช(Scratch)แสดงผลเป็นอนิเมชั่น

เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันนี้ผู้คนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก มีการซ่อมถนน หรือสร้างถนนอยู่บ่อยๆ จึงจำเป็นต้องใช้ทางเบี่ยงซึ่งจะสังเกตได้ว่าบ่อยครั้งทีี่บริเวณทางเบี่ยงจะเกิดปัญญาจราจรติดขัดเพราะผู้ที่ขับรถในถนนเลนหลักมักจะไม่ให้ทางแก่ผู้ขอเข้าเลน จึงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมประเทศไทยจึงพบเจอกับปัญญาหาจราจรติดตัด จึงได้ทำแบบจำลองนี้เพื่อทดลองว่าถ้าคนไทยมีน้ำใจมากขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดอยู่หรือไม่ และจะนำแบบจำลองนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นไฟจราจร เพื่อลดปัญญาดังกล่าวในปัจจุบันต่อไป