แผ่นซับมันจากไคติน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรัตน์ รัตนเสถียร, สาริศา ชูโตชนะ, กมลพร ว่องไว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิดา รัตนมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการซับน้ำมันโดยใช้ไคโตซานและชานอ้อย เนื่องจากไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ที่มีประจุบวกทำให้ไคโตซานมีคุณสมบัติในการจับกับไขมันและดูดซับน้ำมันได้ดี และชานอ้อยมีคุณสมบัติเป็นวัสดุที่มีองค์ประกอบของลิกนิน โฮโมเซลลูโลส และเซลลูโลส ซึ่งมีองค์ประกอบของกลุ่มฟังก์ชั่นจํานวนมากที่เมื่อนำไปดูดซับสารในรูปของสารละลายจะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุกับสารละลาย ทําให้มีคุณสมบัติในการดูดซับดี รวมท้ังโครงสร้างของ เซลล์พืชที่มีลักษณะเป็นรูพรุน จากท่อลำเลียงอาการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับ มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเดิมและเป็นการใช้วัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัว