เว็บไซต์สำหรับเลือกตั้งกรรมการนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล ตั้งภมรจิตร, รักษิต พูลสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน การลดลงของการพบปะของผู้คน ซึ่งล้วนทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้นยากขึ้นไปด้วย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบคือกิจกรรมการเลือกตั้ง โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ได้ โดยจะมุ่งเป้าหมายเป็นการเลือกตั้งสำหรับภายในโรงเรียน คือการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และทำให้เว็บไซต์สามารถรับผลการเลือกตั้งเพื่อเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลได้ โดยใช้เครื่องมือคือ Firebase ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Platform จาก Google โดยจะใช้ Cloud Firestore ในการเก็บบันทึกฐานข้อมูล และ Authentication สำหรับการสร้างระบบบัญชี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวเว็บไซต์ โดยการเพิ่มระบบการยืนยันอีเมลเพื่อที่จะทำให้สามารถเลือกตั้งได้ ระบบจึงคัดกรองข้อมูล และได้รับเฉพาะข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงจากตัวผู้ใช้ และอีกส่วนขยายหนึ่งคือ Google sheets ที่สามารถจะใช้เพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้ทันท่วงที เพื่อที่จะนำข้อมูลจาก Google sheets ไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากที่ผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีไว้ในเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล และทำให้การเลือกตั้งนั้นโปร่งใส