ยาสีฟันจากสารสกัดผักคราดหัวแหวน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภนิดา ธรรมชาติ, สุชัญญา อำนักมณี, เนตรจันทรา ทรัพย์ล้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร บุญเกิด, ภูภัฏ หัดจำนงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานยาสีฟันจากสารสกัดผักคราดหัวแหวนมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยาสีฟันที่มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการการปวดฟันจากสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวน เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีอาการปวดฟันเป็นจำนวนมากโครงงานนี้จึงทำการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการฟันผุ โดยมีงานวิจัยระบุว่าผักคราดหัวแหวนมีสารspilantholซึ่งช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดอาการอักเสบและอาการปวดได้ดี รวมทั้งออกฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ และผักคราดหัวแหวนเป็นพืชที่หาได้ง่ายตามท้องถนน ไม่มีพิษ ทางคณะผู้จัดทำจึงนำผักคราดหัวแหวนมาสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล 70% จนได้สารสกัดหยาบที่เหมาะสมแล้วนำไปทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่ได้ทำการเพาะเลี้ยงด้วยอาหาร แบบ Nutrient agar เพื่อศึกษาว่าสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียStreptococcus mutans ได้จริงโดยนำ paper disc ไปจุ่มสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่ตัวทำละลายเป็นเอทานอลกับเอทานอล 70% นำไปวางบนแบคทีเรียที่เพาะไว้ สังเกตว่าสารสกัดหยาบจากผักคราดหัวแหวนที่มีตัวทำละลายเป็นเอทานอล เทียบกับเอทานอล70 % ว่าประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Streptococus mutans เปรียบเทียบผลที่ได้ โดยดูจากเส้นผ่านศูนย์กลางวงรอบๆ paper discที่เรียกว่า clear zoneหรือวงใสหลังจากนั้นนำสารสกัดหยาบที่ได้ไปผลิตเป็นยาสีฟันแล้วนำมาเปรียบเทียบกับยาสีฟันตามท้องตลาดว่ายาสีฟันจากสารสกัดผักคราดหัวแหวนมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutansโดยใช้วิธีการทดลองการเพาะเลี้ยงเชื้อและตรวจสอบ clear zone เปรียบเทียบผลที่ได้ โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วไป มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค