ระบบขับไล่ศัตรูพืชแบบบูรณาการด้วยอัลตราโซนิก แสงสว่าง และการสั่นสะเทือน โดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ต้นทุนต่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะวิชญ์ ปิยะวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบอุปกรณ์ขับไล่หนูด้วยคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single-Board Computer) ต้นทุนต่ำ Raspberry Pi โดยใช้วิธีการขับไล่ด้วยเสียง การส่องสว่าง และการสั่นสะเทือนในการปกป้องถาดเพาะปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ผลจากการทดลองใช้อุปกรณ์ขับไล่หนูที่พัฒนาขึ้นนี้ได้นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA และเปรียบเทียบหลังการทดสอบแบบเป็นคู่ด้วย Tukey’s HSD พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ของจำนวนครั้งที่หนูบุกรุก จำนวนต้นอ่อนทานตะวันที่เสียหาย และจำนวนวินาทีอุปกรณ์ขับไล่ทำงานโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การศึกษาในครั้งนี้ค้นพบว่ามีการลดลงอย่างชัดเจนของการรุกรานของหนูด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้อุปกรณ์ขับไล่แบบเสียง การส่องสว่าง และการสั่นสะเทือนร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อใช้แยกกัน ผลการศึกษาช่วยเติมเต็มช่องว่างงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์การขับไล่หนูแบบแยกรูปแบบการขับไล่ออกจากกัน ซึ่งผลจากการค้นพบในครั้งนี้อาจเกิดจากการรบกวนทางประสาทสัมผัสของหนูหลายทางร่วมกันอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่หนูโดยรวม และสอดคล้องกับหลักการของ Integrated Pest Management (IPM) เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์พบอีกว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างมากในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญบ่งชี้ว่า ยิ่งอุปกรณ์ทำงานนานเท่าไรก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะได้เห็นการรุกรานของหนูมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะหนูเกิดความเคยชิน และการบุกรุกของหนูบ่อยครั้งมากขึ้นจะส่งผลเพิ่มขึ้นต่อความเสียหายกับพืชผล การศึกษาในครั้งนี้มีความสำคัญในบริบทของการจัดการสัตว์รบกวน นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การนโยบายสาธารณะ ที่นำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับไล่สัตว์รบกวนอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมนุษยธรรมมากขึ้น