มือช่วยบริหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภษธร เต, ธัญชนิต มากชูชิต, ณัฏฐณิชา แก้วสลำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมือช่วยบริหารมีวัตถุประสงค์ในการนําความรู้ ทางด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในเรื่องของการบริหารนิ้วมือ มาประยุกต์เข้ากับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องการ ต่อวงจรไฟฟ้า การเขียนโค้ดในโปรแกรม Arduino และความรู้ในด้านการออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Blender รวมถึงการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างชิ้นงาน มาช่วยในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการ บริหารนิ้วมือของผู้ใช้งานตามท่าบริหารที่ได้นิยามไว้

การสร้างสิ่งประดิษฐ์ คณะผู้จัดทําได้ใช้หลักการของเซอร์โวมอเตอร์มาช่วยในการดึงเส้นเอ็นที่เชื่อมต่อ ข้อนิ้วมือเพื่อทําให้สิ่งประดิษฐ์มือช่วยบริหารสามารถพยุงมือของผู้ใช้งานให้เคลื่อนไหวตามท่าบริหารต่าง ๆ ซึ่ง เป็นไปตามทิศทางการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ นอกจากนี้ได้มีการติดตั้งจอ LCD เพื่อแสดงผลการทํางานของ สิ่งประดิษฐ์ และมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถบันทึกประวัติการทํางานใน SD Card

ทั้งนี้คณะผู้จัดทําได้มีทําแบบสํารวจเพื่อรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ทดลองใช้งาน แล้ ว นํามาวิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน และได้มีการทําการทดสอบหา ค่าแรงสูงสุดที่สิ่งประดิษฐ์สามารถรับได้ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่อไป