หุ่นยนต์ผู้ช่วยบรรณารักษ์อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวิชญ์ คุณสมบัติ, วรรณวิสาข์ จันทร์เพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา ราชสีห์, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่จะประสบปัญหาหนังสือวางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทำให้สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดดูไม่น่าที่จะเข้าไปนั่งอ่านหนังสือ หรือการที่หนังสือภายในห้องสมุดวางอยู่ไม่ตรงกับหมวดของหนังสือนั้นๆ จึงทำให้หาหนังสือที่ต้องการไม่เจอ รวมไปถึงการหยิบหรือจัดเก็บหนังสือที่อยู่ในชั้นหนังสือ ที่มีความสูงที่ไม่สามารถหยิบหรือจัดเก็บได้และยังต้องมากังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเราหรือไม่ ทางผู้พัฒนาโครงงานก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการห้องสมุด จึงได้เกิดความรู้ที่จะคิดริเริ่มในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ผู้ช่วยบรรณารักษ์อัจฉริยะขึ้นเพื่อจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุด เพื่อที่จะทำให้หนังสือนั้นอยู่ในชั้นที่ตรงตามหมวด ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในห้องสมุดที่ดีในการนั่งอ่านหนังสือและไม่เกิดปัญหาในการหยิบหรือจัดเก็บหนังสือในชั้นที่สูงๆ