หุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกร สีสุวรรณ์, จิรายุทธ์ ดีกระจ่าง, ภูรินัฐ สังข์ไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีผู้คนล้มป่วยและเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนัก พร้อมทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย และทำให้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากปัจจัยดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานหุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือที่สามารถเป็นผู้ช่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้และลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรทางแพทย์ โดยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถวัดอุณหภูมิ จ่ายยาและให้น้ำแก่ผู้ป่วย ติดต่อกับผู้ป่วย และสามารถเคลื่อนที่ได้ โดยมีหลักการทำงานในการจ่ายยาและให้น้ำแก่ผู้ป่วยตามเวลาที่ผู้ดูแลได้ตั้งไว้ผ่านแอพพลิเคชั่น ที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาควบคู่ไปกับการทำงานของหุ่นยนต์ และมีระบบการบันทึกภาพแบบเรียลไทม์ ผ่านกล้องของแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นผู้ป่วยจากระยะไกลได้และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยได้ และมีระบบตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อผู้ป่วยสามารถรู้อุณหภูมิของตัวเอง ณ ขณะนั้นได้และยังสามารถบันทึกข้อมูลส่งไปให้แพทย์ได้อีกด้วย