วุ้นปิดแผลจากสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่าและโปรตีนเซอรีซิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรบุษป์ เอี่ยมน้อย, ปุณยวีร์ วีระยุทธชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนก สุวรรณจักร์, ฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสเตอร์ยาในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างเนื่อง มีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นตามคุณภาพของพลาสเตอร์ยา ทำให้คนบางกลุ่มไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อ แต่ถ้าเป็นพลาสเตอร์ยาชนิดธรรมดา จะปิดแผลป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกแต่ไม่ฆ่าเชื้อโรคในบาดแผล นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามในการใช้มากมาย เช่น ไม่ควรให้พลาสเตอร์โดนน้ำ เนื่องจากความชื้นจะทำให้แผลเน่า หากใช้พลาสเตอร์เป็นระยะเวลานานอาจทำให้แผลไม่แห้งและสมานแผลได้ช้า เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ วุ้นปิดแผลจากสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่าและโปรตีนเซอรีซินจากกาวไหม โดยวุ้นปิดแผลนี้เป็นวัสดุสำหรับป้องกันการติดเชื้อของบาดแผลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดเนื้อมะกอกป่าซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่พบได้มากในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และโปรตีนเซอรีซินหรือกาวไหมซึ่งสกัดจากรังหนอนไหมอีรี่ ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความเข้มของสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่าที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุด 2) เพื่อศึกษาความเข้มที่ดีที่สุดของโปรตีนเซอรีซินที่ต้มในระยะเวลาต่างๆในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 3) เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่าและโปรตีนเซอรีซินในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 4). เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่าต่อโปรตีนเซอรีซินต่อเจลาตินในการทำวุ้นปิดแผล 5) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ของวุ้นปิดแผลจากสารสกัดจากเนื้อมะกอกป่าและโปรตีนเซอรีซินจากกาวไหม

จากผลการศึกษาพบว่า (อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน)