ศึกษาดัชนีบ่งบอกปริมาณของสารหนูที่มีต่อพืชน้ำ โดยใช้ต้นเฟิร์นกูดหมาก (Pteris vittata L.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิพัฒน์ บุญรัตน์, ชญานนท์ จันทร์ขำ, อรรณพ อ่อนน้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวรา ดอนดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำเป็นปัญหาที่สำคัญที่หลาย ๆ ฝ่ายทั้งประเทศที่กำลังพัฒนา และที่พัฒนาแล้ว ต่างให้ความสนใจ และออกมาตรการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งที่ใช้การบวนการผลิต

ในรูปแบบต่าง ๆ และปล่อยน้ำที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เป็นต้น ลงในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้สิ่งแวดล้อมทางน้ำ และอาจส่งผลไปถึงสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ และเกิดความสูญเสียอันประเมินค่ามิได้ อีกทั้งโลหะหนักเหล่านี้ยังคงสภาพอยู่ในธรรมชาติได้เป็นเวลานาน และเมื่อมนุษย์ได้รับโลหะหนักเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาเช่น โรคอิไต-อิไตจากพิษของแคดเมียม โรคมินามาตะจากพิษของปรอท และภาวะร่างกายทรุดโทรมอ่อนแอจากตะกั่ว เป็นต้น จึงทำให้ในต่างประเทศ หรือหลาย ๆ ประเทศที่ต้องการหาดัชนีในการตรวจวัดโลหะหนักในน้ำ ทำการวิจัยและสร้างอุปกรณ์ ที่สามารถตรวจวัดโลหะหนักในน้ำ ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่สะดวกรวดเร็ว จึงเป็นการยากที่ชาวบ้านจะทราบได้ว่า ในแหล่งน้ำนั้น ๆ มีโลหะหนักปะปนอยู่ และชาวบ้านในบริเวณนั้น จะเกิดการสะสมของโลหะหนัก และป่วยเป็นโรคตามพิษของโลหะหนักต่าง ๆ

คณะวิจัยของเราจึงมองถึงปัญหาในจังหวัดลำปาง ซึ่งในจังหวัดลำปางมีแหล่งดินขาวมาก จึงมีโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกมากมาย และในกระบวนการผลิตเซรามิก จะมีการปล่อยสารหนู ซึ่งพิษของมันร้ายกาจมากคณะผู้วิจัยของเราจึงตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และศึกษาค้นคว้าวิธีการที่จะสามารถทราบถึงว่าในแหล่งน้ำนั้น ๆ มีปริมาณโลหะหนักในน้ำที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้าน โดยจะทำการใช้ดัชนีตรวจวัดที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการตรวจวัด ซึ่งสามารถนำไปบ่งชี้ว่าโลหะหนักในน้ำมีปริมาณเกินกว่ากำหนด และเป็นอันตราย ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 ของเราได้ให้หลักนี้แก่เราไว้ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยของเราได้นำหลักนี้มาใช้จัดสรรงบประมาณในการทำโครงงาน และนำความรู้ทางพฤกษศาสตร์มาผนวกกันเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่สามารถใช้ธรรมชาติ ตรวจวัดธรรมชาติได้ นั่นคือ ใช้ต้นกูดหมาก (Pteris vittata L.) ซึ่งเป็นพืชพรรณทางธรรมชาติ มาเป็นตังบ่งชี้โลหะหนักที่เป็นภัยต่อธรรมชาติ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยของเรานั้น คือ ได้มีทักษะในการสำรวจ และตรวจวัดมลพิษทางน้ำจากโลหะหนักดังที่กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และประเทศชาติของเราที่มีปัญหาเรื่องโลหะหนักในน้ำ และชาวบ้านที่เจ็บป่วยเนื่องจากพิษของมัน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของงานวิจัยของเราให้แก่ผู้คนในประเทศอื่น ๆ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่มีหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา ให้ได้ศึกษา หาความรู้ หาข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของพวกเขา และสามารถต่อยอดในสิ่งที่งานวิจัยของเราขาดตกบกพร่องไปได้ และสุดท้ายท้ายที่สุดนี้คณะวิจัยของเราเชื่อว่า งานวิจัยของเราจะสามารถเป็นได้ทั้ง ประโยชน์ เป็นทั้งแหล่งความรู้ ให้กับผู้คนอื่น ๆ ได้