ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียในเนื้อหมูของน้ำมันหอมระเหยจากมะแหลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารียา ปาละวงศ์, ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา, ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มารุต เจือตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะแหลบ (Peucedanum dhana A. Ham.) เป็นพืชท้องถิ่นที่สามารถพบได้ในจังหวัดลำปาง และเป็นพืชสมุนไรที่ชาวเหนือนิยมนำมาทำลาบ นอกจากนี้จัดเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีสรรพคุณทางยาอีกด้วย งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามะแหลบมีฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย แต่ยังไม่พบรายงานการศึกษานำมาใช้ยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียในเนื้อหมูและเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ งานวิจัยนี้จึงต้องการนำน้ำมันหอมระเหยจากมะแหลบมาทดสอบประสิทธิภาพของสารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันหอมระเหยจากมะแหลบที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC)