ผลิตภัณฑ์แวกซ์จากไคโตซานเพื่อลดอัตราการเกิดโรคแอนแทรคโนสในมะเขือเปราะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญข้าว ขาวมะลิ, ทักษพร พรหมเพชร, อัญชลีกร เย็นแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สะอารอนิง ดาโอะ, ธีรเดช สกุลอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมแวกซ์จากไคโตซานเพื่อลดอัตราการเกิดโรคแอนแทรคโนสในมะเขือเปราะ ซึ่งนวัตกรรมนี้คิดค้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ต้องการใช้ในระดับครัวเรือนหรือผู้ทำการเกษตรรายย่อย ซึ่งแวกซ์มีส่วนผสมของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง ซึ่งไคโตซานมีความสามารถในการลดอัตราการเกิดของเชื้อรา Collectotrichum โดยที่ไม่มีสารอันตรายต่อผู้บริโภคและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในระบบนิเวศ ซึ่งอัตราส่วนของ ไคโตซานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่สามารถผสมเป็นแวกซ์ได้มีอัตราส่วนไคโตซานต่อสารอื่นๆ คือ 20 : 80 อัตราส่วนนี้จะทำให้ไคโตซานมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรามากที่สุดโดยที่แวกซ์จะคงสภาพได้ดีที่สุด