ผลิตภัณฑ์แอกทีฟจากถ่านข้าวตอกกัมมันต์ยืดอายุผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยา พริกนุ่น, พิชามญชุ์ พลรักษา, นันทกาญร์ กาญจนสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรในปี 2556 มีพื้นที่ปลูกกล้วยประมาณ 475,455 ไร่ และกำลังเป็นสิน

ค้าส่งออกที่สำคัญ ปัญหาการเสื่อมคุณภาพของกล้วยหลังเก็บเกี่ยวส่งผลทำให้รายได้ลดต่ำลงจากการศึกษางาน

วิจัยหลายงานได้ควบคุมการสุกของกล้วยที่เป็นผลไม้ส่งออกโดยใช้ถ่านกัมมันต์ดูดซับเอทิลีน ซึ่งมีราคาต้นทุนสูง จึงมีแนวคิดในการลดต้นทุนในการใช้ถ่านกัมมันต์ โดยใช้ข้าวตอกที่มีลักษณะเป็นรูพรุน และพัฒนาให้เป็นคาร์บอนด้วยปฏิกิริยาเคมีเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นคาร์บอนโพรงโดยใช้ข้าวตอก ทำปฏิกิริยาด้วยกรด H2SO4 เข้มข้น 98% ปริมาตร 7cm3