ปัญญาประดิษฐ์แปลภาษามือสำหรับผู้ต้องการพิเศษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โสณัฐณิชา เมธีพิสิษฐ์, ณัฏชนน ไชยเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของผู้พิการทางการได้ยินคือ การสื่อสารกับบุคคลอื่น ซึ่งผู้พิการทางการได้ยินใช้ภาษามือในการสื่อสาร กับบุคคลทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยอาศัยการแสดงออกท่าทาง สีหน้า และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งจะต้องการศึกษาหลักการของภาษานั้น ๆ จึงจะเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะสามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้ จึงเป็นกลุ่มคนพิการที่รับรู้และเข้าถึงสิทธิได้ยากหรือไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปเนื่องจากผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถได้ยินบุคคลทั่วไปได้ และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าใจภาษามือของผู้พิการทางการได้ยินที่จะสื่อได้ ซึ่งปัญหานี่ยังส่งผลต่อผู้ที่ทำหน้าที่สอนภาษามือให้คนพิการด้วย เนื่องจากภาษามือนั้นแสดงผ่านการขยับท่าทางทำให้มีโอกาสผิดเพี้ยนได้ง่าย ทำให้การสื่อสารผิดเพี้ยนไปจากเดิมส่งผลต่อการนำไปใช้ของผู้พิการทางการได้ยิน

จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ผู้จัดทำได้พบปัญหาของผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งประกอบด้วยการที่ผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถได้ยินบุคคลทั่วไปได้ และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าใจภาษามือที่จะสื่อได้ ทำให้ผู้จัดทำมีแนวคิด โดยเขียนโปรแกรมให้สามารถวิเคราะห์ท่าทางของภาษามือ โดยมีลำโพงแปลเป็นเสียงและตัวอักษรออกพร้อมทั้งเคลื่อนไหวด้วยโมเดล 3 มิติ แปลงภาษามือจากผู้พิการทางการได้ยินเป็นตัวอักษรให้บุคคลทั่วไปที่อยากสื่อสารได้ยิน และฟังก์ชั่นช่วยในการเรียนของผู้ที่อยากศึกษาภาษามือโดยจะมีตัวอย่างท่าทางและค่าความแม่นยำของภาษามือที่แสดงออกมา เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานได้ง่าย ตรวจสอบการดำเนินการที่ถูกต้องของผู้ใช้ เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคม