ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลภาษามือด้วยเทคนิคการเฉลี่ยเฟรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรชมพู โภชนัง, โชติมณี สวัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาษามือเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคนที่มีความพิการทางด้านการรับฟัง เนื่องจากในปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านการได้ยินเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีคนกลุ่มน้อยที่สามารถสื่อสารหรือทำความเข้าใจกับผู้พิการทางหูได้ จึงทำให้เป็นเรื่องยากที่ผู้พิการจะสามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้อย่างตรงไปตรงมา นอกจากความยากของการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้อย่างปกติของคนพิการแล้ว การขอความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉินก็เป็นเรื่องที่ยากอีกเช่นกัน ภาษามือมีรหัสและท่าทางทางภาษาที่เฉพาะเจาะจง

ผู้จัดทำโครงงานได้คำนึงและให้ความสำคัญกับผู้พิการกลุ่มนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในการสื่อสารเมื่อมีเหตุการณ์ให้ขอความช่วยเหลือหรือกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดทำเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถช่วยให้บุคคลปกติสามารถเข้าใจภาษามือของผู้พิการในสถานการณ์เร่งด่วนได้ และด้วยงานวิจัยที่จะวิเคราะห์ท่าทางเคลื่อนไวจากวิดีโอยังมีไม่มากในปัจจุบัน ดังนั้นในโครงงานนี้จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประมวลผลท่าทางในรูปแบบใหม่ด้วยการเฉลี่ยเฟรมจากวิดีโอ