ปลอกสายไฟทนความร้อนจากขวดPET

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธพงศ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์, วุฒิเมศร์ ศิรวิรุฬห์ชัย, ษมากร ทองเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นศึกษาการทำปลอกสายไฟทนความร้อนจากขวดPETที่ใช้แล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อทำปลอกสายไฟทนความร้อนเปรียบเทียบกับปลอกหุ้มสายไฟมี่ใช้ทั่วไป โดยนำขวดPETที่ใช้แล้วมาหลอมให้เหลวแล้วนำไปขึ้นรูป และทดสอบสมบัติการหน่วงการติดไฟ โดยนำขวดPETที่หลอมแล้วมาเติมสารหน่วงการติดไฟเปรียบเทียบกับปลอกสายไฟปกติ และจากนั้นวัดค่าดัชนีขีจำกัดออกซิเจนของปลอกสายไฟที่ทำมาจากขวดPETที่ใช้แล้วกับปลอกสายไฟปกติ และมาทดสอบเชิงกลคือทดสอบความแข็งกับแรงกระแทกของปลอกสายไฟปกติกับปลอกสายไฟที่ทำจากขวดPET ซึ่งโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำอุตสาหกรรมการผลิตปลอกสายไฟในด้านการหาวัสดุใหม่ๆมาทำเป็นปลอกสายไฟที่ให้ประสิทธิภาพดีและเป็นการลดจำนวนขวดPETที่ใช้แล้วที่มีอยู่มากเกินทำให้กระบวนการรีไซเคิลทำไม่ทัน