การสำรวจการใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook, Instagram, LINE, TikTok และ X (Twitter) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสิทธิ์ บุญแก้ว, พลอยปภัส บุญยะศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมอร เซี่ยงฉิน, พัชวิมา จีนหมั้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากยุคปัจจุบันนักเรียนมีการใช้สื่อออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากขึ้น และมีการเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย ดังนั้น ผู้จัดทำเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจข้อมูลการใช้สื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละคน ในการติดต่อสื่อสาร สื่อสาระ สื่อบันเทิง การใช้ Facebook, Instagram, LINE, TikTok และ X (Twitter) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อต้องการทราบแนวโน้มในการใช้งานแอปพลิเคชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาการใช้สื่อโซเชียลในทางสร้างสรรค์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา และเป็นแนวทางให้ผู้ที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย