การสังเคราะห์สาร CMC จากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริมา ทองเหมือน, กันยรัตน์ บุญนำ, เกษรกมล เก้าเอี้ยน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

​เฉลิมขวัญ จันดี, สุวิมล นิ่มดวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์สาร CMC จากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้า โดยอาศัยสมบัติการเป็นสารลดแรงตึงผิวของ CMC ซึ่งเป็นสารที่ทำให้วัสดุเปียกน้ำได้ง่าย และช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกที่หลุดออกมากลับไปติดบนเนื้อผ้า ด้วยเหตุนี้จึงนำสาร CMC มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ซักผ้า และบรรจุในรูปแบบของเจลบอลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ด้วยการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว จากนั้นนำเซลลูโลสที่ได้ไปสังเคราะห์เป็น CMC และนำ CMC ที่สังเคราะห์ได้ไปตรวจสอบลักษณะบ่งบอกเอกลักษณ์ของ CMC โดยการทดสอบด้วยน้ำ ทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต และหาลักษณะเฉพาะของ CMC ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ (FTIR) และทำการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้าที่มีส่วนผสมของ CMC จากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้าในท้องตลาด โดยการทดสอบประสิทธิภาพการขจัดคราบเปื้อนน้ำมันรำข้าว ด้วยเครื่อง Jar test และทดสอบความสามารถในการซักฟอกโดยวัดจากค่าการสะท้อนแสง ด้วยเครื่อง Colorimetric spectrometer

จากการสังเคราะห์สาร CMC จากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เจลบอลซักผ้าซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คือ เปลือกทุเรียน และช่วยลดปริมาณขยะประเภทเปลือกทุเรียน