พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวโพด แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนากระถางเพาะชำเสริมเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนันท์ สุภานุรักษ์, พิชามญชุ์ ชลวุฒิ, พิชญดา กล่อมจรูญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องชนิดของแป้ง(แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสัปปะหลัง) และอตัราส่วนของน้า ส่งผลต่อพลาสติกชีวภาพที่ได้เพือหาพลาสติกชีวภาพจากแป้งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะนา ไปต่อยอดเป็น กระถางเพาะชา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดการใช้และเกิดขยะพลาสติกในธรรมชาติแลว้รณรงคก์ารใชพ้ลาสติกชีวภาพที่ไม่เป็นอันตรายแทน