การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำของเส้นใยผักตบชวาเพื่อพัฒนาเป็นเส้นใยในผ้าอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพวีร์ ทัศนวิสุทธิ์, เมธาวี สวัสดิ์กว้าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวาเป็นพืชที่สามารถพบได้ทั่วไป และมีจำนวนมากจนเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับผ้าอนามัยเหลือทิ้งในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ทางผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงต้องการจัดการปัญหาผักตบชวาล้นคลองด้วยการพัฒนาผักตบชวาให้กลายเป็นเส้นใยในผ้าอนามัยเพื่อให้ผ้าอนามัยสามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งลดปัญหาผักตบชวาล้นคลองได้ ดังนั้นโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำของเส้นใยผักตบชวาเนื่องจากต้นผักตบชวาเป็นเส้นใยไฟเบอร์ มีรูพรุนมาก คล้ายฟองน้ำ ทำให้ซึมซับของเหลวได้เร็ว อุ้มน้ำดี ฉะนั้น ดูดซับสิ่งปฏิกูลได้ดี โดยนำเส้นใยจากผักตบชวามาทำการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำรวมไปถึงประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพื่อนำไปพัฒนา และทดแทนเส้นใยในผ้าอนามัยต่อไป