การศึกษาคุณลักษณะการทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กทริกส์โดยการใช้สมดุลพลังงานการแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฎา ศรศิลป์, อภิรมย์ พรหมมานพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ หนูเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงคุณลักษณะของแผ่นเพลเทียร์ เพลเทียร์จะมีด้านหนึ่งที่เย็นและด้านหนึ่งที่ร้อน ซึ่งมีขนาดเล็กและง่ายที่สุดในการทำความเย็น มีเพียงแหล่งจ่ายไฟและแผ่นระบายความร้อน ก็สามารถใช้งานได้ทันที ต้องติดตั้งร่วมกับ ฮิทซิ้งฝั่งด้านร้อน เพื่อระบายความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านเย็น เนื่องจากเป็นการทำความเย็นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้น้ำยาทำความเย็น จึงมีการนำมาใช้งานการทำความเย็น หล่อเย็นต่าง ๆ การทดสอบแผ่นเพลเทียร์ด้วยวิธีการใช้สมดุลพลังงานการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำจากการให้พลังงานไฟฟ้า โดยจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะมีวิธีการตรวจสอบแผ่นเพลเทียร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงและทราบถึงข้อจำกัดของแผ่นเพลเทียร์ ซึ่งจะใช้แผ่นเพลเทียร์ขนาด 12V3A 12V6A และ 24V6A ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาทีทดสอบเพื่อให้ทราบถึงอุณหภูมิต่ำสุดที่แผ่นเพลเทียร์แต่ละชนิดสามารถทำได้และทำให้อุณหภูมิคงที่ และนำแผ่นนำแผ่นเพลเทียร์แต่ละชนิดและขนาดไปใช้งานให้เหมาะสมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ