การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุดักจับน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหพิชญ์ มูสิกปาละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างมากของบ้านเรือน ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งเเวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ำ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนลงสู่เเหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการชำระล้างสิ่งสกปรกจากภาชนะในการประกอบอาหารจากทั้งครัวเรือน โรงอาหาร เเละสถานที่อื่นๆ ซึ่งอาจจะมีวิธีการจัดการคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนที่ไม่เหมาะสมสำหรับสถานที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในเรื่องปัญหาทางด้านของสุขภาพ

ปัจจุบันมีการกำจัดคราบน้ำมันด้วยวิธีการต่างๆมากมาย หนึ่งในนั้นคือการใช้สารเคมีในการกำจัดคราบน้ำมัน เป็นวิธีการที่ใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น การใช้สารเคมีที่ทำให้น้ำมันแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ (oilspill dispersant) หรือสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ (biosurfactant) ที่ผลิตจากจุลินทรีย์บางชนิด ซึ่งสารเคมีบางชนิดที่นำมาใช้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ หรือการกักและเก็บโดยใช้ทุ่นน้ำมัน (Boom) จำกัดขอบเขตการแพร่กระจายของน้ำมันให้มีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น จึงใช้เครื่องเก็บน้ำมัน (Skimmer) เก็บคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้วัสดุดูดซับคราบน้ำมันอื่นๆ เช่น ลำไม่ไผ่ มัดฟางข้าว แต่วิธีนี้จะใช้เวลาในการดำจัดคราบน้ำมันเป็นเวลานาน

ผู้จัดทำจึงเลือกใช้กาบมะพร้าวเเละฟางข้าว เนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถหาได้งานในภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากกาบมะพร้าวเเละฟางข้าวจะนำมาใช้ทำปุ๋ยหรือใช้ทำเป็นวัสดุคลุมดินหรือทดเเทนดินในการเพาะปลูก เเละกาบมะพร้าวเเละฟางข้าวยังมีคุณสมบัติในการดูซับน้ำมันได้ จึงเหมาะเเก่การนำไปเเปรรูปเป็นเเผ่นดูดซับน้ำมัน เเละยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกาบมะพร้าวเเละฟางข้าว เราจึงเลือกที่จะนำกาบมะพร้าวและฟางข้าวมาแปรรูปเป็นวัสดุดูดซับน้ำมัน