การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากเมล็ดลำไยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิไลลักษณ์ สาเหล้, วัสสวดี ท่าจีน, กุลวดี จับปรั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ, ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากเมล็ดลำไยสายพันธุ์อีดอที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 75 % ที่แตกต่างกันในการสกัดสารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากเมล็ดลำไยสายพันธุ์อีดอ โดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 75 % ปริมาตร 50, 100 150 มิลลิลิตร เป็นตัวทำละลายและใช้กากน้ำตาลเป็นส่วนผสมรวมถึงช่วยในเรื่องการปรับสภาพดินให้มีการจับตัวดีขึ้น มีค่า pH เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช จากการศึกษา พบว่า สามารถสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากเมล็ดลำไยสายพันธุ์อีดอ และสารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากเมล็ดลำไยสายพันธุ์อีดอที่สกัดจากเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 75% ที่ปริมาตร 100 มิลลิลิตร มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดมากที่สุดโดยวัดจากความสูง ความกว้าง ความยาวของผักสลัด