การศึกษาประสิทธิภาพสารเคลือบยางพาราแผ่นเพื่อยับยั้งเชื้อราจากสารสกัดลิกนินในซังข้าวโพดและกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา ชูอ่อน, ศุภากร ศุภรานนท์, ปัณณทัต ภักดีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบยางพาราแผ่นในการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดลิกนินจาก ซังข้าวโพดและกาบ มะพร้าว เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้ราของสารสกัดลิกนินจากซังข้าวโพด และกาบมะพร้าว และศึกษาคุณสมบัติของ ยางพาราแผ่นเมื่อเคลือบด้วยสารสกัดลิกนิน โดยนำยางพารา แผ่นแช่ในสารสกัดลิกนินเป็นเวลา 30 นาทีและ 1 ชั่วโมง ซึ่งสารสกัดลิกนินท่ีสกัดด้วย NAOH เข้มข้น 25% และตกตะกอนด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 72% จากนั้นนกยางพาราแผ่นต้ังทิ้งไว้ท่ี อุณหภูมิห้องเป็น เวลา 30 วัน พบว่ายางพาราแผ่นที่แช่ด้วยสารสกัดลิกนินจากซังข้าวโพด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีปริมาณเชื้อรา น้อยที่สุด คือ 33 CFU/แผ่น และยางพาราแผ่นที่ไม่ได้แช่ มีปริมาณเชื้อราสูงท่ีสุด คือ 260 CFU/แผ่น เมื่อนำยางพาราแผ่นไป ตรวจสอบคุณสมบัติ ปริมาณเถ้า ปริมาณส่ิงสกปรก ปริมาณส่ิงระเหย ปริมาณไนโตรเจน ความอ่อนตัวเร่ิมแรก ดัชนีความอ่อนตัว และความหนืดมูนนี่ พบว่ายางพาราแผ่นที่แช่ด้วยสาร สกัดลิกนินจากซังข้าวโพด เป็นเวลา 30 นาที สามารถรักษาคุณสมบัติ มาตรฐาน GMP ของยางพาราแผ่น ไว้ได้มากที่สุด