การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นแปะสิวเพคตินจากเปลือกส้มโอที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบไม้เทพทาโรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานุตย์ บำรุงเชื้อ, วิริยาพัชญ์ คงกุลวัฒนะ, กฤติน วุฒิเดชารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุไร หนูแก้ว, ทัศวรรณ เชื่อเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวอักเสบ และในปัจจุบันมีการดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น ซึ่งไม้เทพทาโรเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรังที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถยับยั้งเชื้อ S.aureus โดยการนำสารสกัดหยาบจากไม้เทพทาโรกับเพคตินจากเปลือกส้มโอมาพัฒนาเป็นแผ่นแปะสิวเพื่อลดการอักเสบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบรากไม้เทพทาโร ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากรากไม้เทพทาโรในการยับยั้งเชื้อ S.aureus และพัฒนาแผ่นแปะสิวจากเปลือกส้มโอที่มีส่วนผสมสารสกัดหยาบจากรากไม้เทพทาโรในการยับยั้งเชื้อ S.aureus โดยรากไม้เทพทาโรถูกสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% หลังจากนั้นนำสารสกัดหยาบที่ได้ไปวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยวิธี FTIR และนำไปทดสอบการยับยั้งเชื้อ S.aureus ด้วยวิธี disc diffusionจากนั้นนำไปหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) แล้วนำไปขึ้นรูปแผ่นแปะสิวเพคตินจากเปลือกส้มโอที่มีส่วนผสมสารสกัดหยาบจากรากไม้เทพทาโร โดยสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยเอทานอล 95% กรดไฮโดรคลอริก และอะซิโตน แล้วทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ด้วยวิธี disc diffusion ต่อจากนั้นนำแผ่นแปะสิวที่ขึ้นรูปแล้วไปทดสอบประสิทธิภาพ ได้แก่ ทดสอบความต้านแรงดึง และค่าการดูดซึมน้ำ