การศึกษาและเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบเตยผสมวัสดุพอลิเมอร์เหลือใช้และสารหน่วงไฟชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ สงสม, ชัยฤกษ์ ไชยมา, จิรัชญา คำวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรณิชา พรหมเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบเตยผสมวัสดุพอลิเมอร์เหลือใช้และสารหน่วงไฟชนิดต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบเตยกับพอลิสไตรีนผสมสารหน่วงไฟ 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนจากส้นใยใบเตยกับพอลิสไตรีนผสมสารหน่วงไฟชนิดต่างๆ โดยอัตราส่วนระหว่างเส้นใยใบเตยกับพอลิสไตรีน 170 กรัม : 30 กรัม ผสมสารหน่วงไฟความเข้มข้น 3 % w/w ได้แก่ 1) ( Na2HPO4) 2) (Mg(OH)2) 3) ((NH4)2SO4) 4) (Na2HPO4) ผสม

(Mg(OH)2) 5) (Na2HPO4) ผสม ((NH4)2SO4) 6) (Mg(OH)2) ผสม ((NH4)2SO4) 7) (Na2HPO4) ผสม (Mg(OH)2) ผสม ((NH4)2SO4) ขึ้นรูปแผ่นฉนวนขนาด 300 x 300 x 9 มม. เมื่อสังเกตลักษณะทางกายภาพได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ การนำความร้อน ความแข็งแรงและอัตราการลามไฟ พบว่าฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบเตยกับพอลิสไตรีนผสมสารหน่วงไฟชนิดต่างๆมีลักษณะใกล้เคียงกันและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฉนวนกันความร้อนที่ทำจากฉนวนจากเส้นใยสังเคราะห์