การศึกษาและเปรียบเทียบแบคทีเรียในน้ำหมักจากเปอะห้อมในบางสภาวะที่ช่วยลดสีในน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าหม้อห้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล กำปนาด, รวิช ใจเอี่ยม, วชิรญาณ์ ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพียงจิต ชำนาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาชนิดของแบคทีเรียในน้ำหมักจากเปอะห้อมที่ใช้สำหรับการย้อมผ้าหม้อห้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบคทีเรียจากเปอะห้อมในการลดสีที่เกิดขึ้นจากการซักล้างผ้าย้อมในน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าหม้อห้อม ซึ่งแบ่งจุดศึกษาเป็น 4 แหล่งศึกษา ได้แก่ ร้านแก้ววรรณาหม้อห้อมธรรมชาติ ร้านหม้อห้อมบ้านป้าเหลือง ศูนย์เรียนรู้การย้อมผ้าหม้อห้อม "ป้าเหงี่ยม" และศูนย์การเรียนรู้ต้นครามหม้อห้อมย้อมธรรมชาติ โดยแยกเชื้อแบคทีเรียจากน้ำหมักจากเปอะห้อมที่เก็บจากแหล่งศึกษาแต่ละแหล่ง ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาตามวิธีมาตรฐานใน Bergey’s Manual โดยสังเกตสี ลักษณะโคโลนี และการติดสีแกรม และทดสอบความสามารถในการลดสีของแบคทีเรีย โดยศึกษาค่าการดูดกลืนแสงของน้ำทิ้งหลังการลดสีด้วยแบคทีเรีย จากเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่นแสง 602 นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นแสงที่ให้ค่าการดูดกลืนแสงของสีครามสูงสุด เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นนำค่าที่วิเคราะห์ได้มาเปรียบเทียบความสามารถในการลดสีของแบคทีเรียแต่ละชนิด ซึ่งการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่ได้จากการแยกเชื้อแบคทีเรียจากน้ำหมักจากเปอะห้อมสามารถจำเเนกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ Pseudomonas และ Coccus โดยผลการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำทิ้งหลังการลดสีด้วยแบคทีเรีย พบว่า แบคทีเรียในกลุ่ม Pseudomonas และ Coccus ในบางชนิดสามารถลดสีในน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าหม้อห้อม และในบางชนิดสามารถเพิ่มสีในน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าผม้อห้อม