การเปรียบเทียบสารสกัดสีย้อมโครโมโซมจาก ผลสมอภิเภก ใบกระเม็ง ผลมะกอกเลื่อม ผลตับเต่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฑีปกรณ์ สมาธิ, กฤติพงศ์ ทองศักดิ์, ชินวัตร พิมุกต์จิรากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสีสกัดธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการนําไปพัฒนาชุดสําเร็จรูปสําหรับการ

ย้อมสีกระบวนการแบ่งเซลล์ทางชีววิทยา โดยทําการสกัดสีจากธรรมชาติ 4 ชนิด คือ ผลสมอภิเภก ใบกระเม็ง ผลมะกอกเลื่อม ผลตับเต่าโดยใช้ตัวทําละลาย 3 ชนิดคือ น้ํา แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% และกรดอะซิตริกความเข้มข้น 45%