หุ่นยนต์สร้างแบบจำลองสามมิติด้วยเครื่องวัดแสงสะท้อนอินฟาเรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรณัฏฐ์ ดำเนตร, ศิราวิทย์ ตั้งทรัพย์กิจ, นันทพงศ์ วิชาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์, เดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานไว้ ดังนี้1) ได้แบบโมเดลฟังก์ชันเลขยกกำลังการหาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ analogกับระยะทางด้วยเครื่องวัดแสงสะท้อนอินฟราเรด 2)ได้แบบจำลองพื้นที่ตัวอย่างด้วยเครื่องวัดแสงสะท้อนอินฟราเรดโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช่คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติ กราฟ และเวกเตอร์ 3) ได้แนวคิดในการพัฒนาเครื่องวัดแสงสะท้อนอินฟราเรดเพื่อนำไปค้นหาบุคคลในซากปรักหักพัง หรือในถ้ำ ได้

ผลจากการทำโครงงานคณิตศาสตร์ในครั้งนี้พบว่า

เครื่องวัดแสงสะท้อนอินฟราเรดนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งผ่านการตรวจสอบทางวิศวกรรมศาสตร์หลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำฟังก์ชันเลขยกกำลัง คือ

f(x) = 639259630.594361 (1/x )^2.515160893187นำไปเขียนโปรแกรม ภาษา C ใช้ใน Arduino แล้วหาจุดเด่นและจุดด้อยของโครงงาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา นำเครื่องวัดแสงสะท้อนอินฟราเรดไปส่องกราดวัตถุตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SCILABจนเกิดเป็นภาพวัตถุ 3มิติ