สารสกัดสมุนไพรไทยที่ช่วยยับยั้งเชื้อราในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสรา ประไพวรรณ์กุล, ภิญญาพัชญ์ โปธีรพันธ์กุล, พลอย พรตระกูลพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์