เครื่องกรองน้ำมัลติฟังก์ชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจจิมา เชาว์ชื่น, อภิรักษ์ อินนา, ญาณินท์ บุตรมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ศิวะ ปินะสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องกรองน้ำมัลติฟังก์ชัน (water purifier multi-function) มีเป้าหมายสำคัญคือ พัฒนาเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองน้ำเสีย น้ำเกลือ และไมโครพลาสติกในน้ำ โดยจะเรียกรวมว่า น้ำเสีย มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของเยื่อกรองทั้ง 5 ชนิดได้แก่ เยื่อกรองจากใบสับปะรด, ผักแพว, เปลือกถั่วเหลือง, ใบโกงกาง, ต้นธูปฤาษีที่มีความสามารถในการกรองน้ำเสีย 2.เพื่อผลิตเครื่องกรองน้ำพกพา multi function ใช้ในการกรองน้ำสำหรับบริโภค คณะผู้จัดทำ ได้ทำการทดลองจำนวน 2 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 คือ การทดสอบประสิทธิภาพของเยื่อกรองทั้ง 5 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. นำพืชทั้ง 5 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้ในส่วนของพืชที่แตกต่างกัน มาแช่น้ำและสกัดด้วยสารเคมี ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2. ช้างด้วยน้ำกลั่น และใช้และใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์วัดค่าความเป็นกรด-เบส 3. นำเส้นใยไปฟอกในสารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ และให้ความร้อน 4. นำไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศา เซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 5. ปั่นส่วนของพืชแต่ละชนิดผสมกับยูรามีน เพื่อให้ได้เยื่อที่มีการกระจายตัวของแผ่นสม่ำเสมอกัน 6.นำเยื่อของพืชแต่ละชนิดที่ได้ผ่านการขึ้นรูปเป็นแผ่นมาทดสอบโดยการให้ของเหลว 3 ชนิดผ่าน ซึ่งแยกออกเป็นการทดสอบ 3 ส่วน คือทดสอบประสิทธิภาพการกรองน้ำเสีย การกรองน้ำเกลือ และการกรองไมโครพลาสติกในน้ำ

การทดลองที่ 2 คือ การทดลองประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำพกพา multi fuction โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดตั้งปั๊มน้ำที่ด้านบนของกระบอกน้ำ 2. ต่อ Input โดยใช้สายดูดน้ำติดตั้งฟุตวาล์วขนาด 0.5 นิ้ว เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ 3. ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมเพื่อให้กระแสไฟกับปั๊มน้ำ 4. ติดตั้ง Output จากปั๊มน้ำเข้าไปที่ไส้กรองเพื่อกรองไมโครพลาสติก เศษฝุ่น และเกลือจากน้ำเค็ม ตามลำดับ 5. ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดเล็กไว้ด้านในกระบอกสำหรับบริโภค 6. ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำ multi function ในการกรองน้ำที่มีสิ่งสกปรก ไมโครพลาสติก หรือน้ำเค็ม ให้กลายเป็นน้ำสะอาดที่สามารถบริโภคได้ โดยผู้จัดทำได้มีการตั้งสมติฐานผลการศึกษาดังนี้ 1. เยื่อกรองที่มีชนิด คุณสมบัติ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันจะให้ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ และจุดประสงค์ในการกรองต่างกัน 2. เยื่อกรองที่มีสมบัติเฉพาะ เช่นเยื่อกรองจากส่วนใบของสับปะรดสามารถกรองโลหะหนักจำพวกตะกั่ว นิกเกิล คอปเปอร์ และเหล็กได้ 3. เยื่อกรองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดให้ประสิทธิภาพในการกรองสิ่งสกปรก กรองความเค็ม และไมโครพลาสติกได้ดีที่สุด