นวัตกรรมพลิกฟื้นผืนทรายเพื่อการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติมา เบ้าเพิ้ง, โสภณ วงศ์ปัญญา, ชัญญานุช วันเพชร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดินทรายจัดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้สามารถปลูกพืชตามที่ต้องการได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของทรายที่ปรับปรุงแล้ว ต่อการอุ้มน้ำและการเจริญเติบโตของพืช โดยมีการกำหนดสูตรการทดลองในการผสมสารเบนโทไนท์ แกลบดิบ แกลบเผา รำละเอียดและดินทรายในอัตราส่วนต่างๆกัน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงสภาพดินทรายจัดโดยทำการศึกษาโครงสร้างของดินทรายและวัสดุที่ใช้ปรับปรุงดินทราย ศึกษาอัตราส่วนของวัสดุปรับปรุงดินทราย เปรียบเทียบดินทรายที่ปรับปรุงด้วยวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินทรายกับดินทายที่ยังไม่ปรับปรุง เพื่อหาอัตราส่วนของดินทรายที่ปรับปรุงแล้วที่เหมาะสมต่อการนำไปปลูกพืชโดยสังเกตจากระยะเวลาที่พืชเจริญเติบโต ขนาดของพืช จำนวนใบ ความยาวราก น้ำหนักแห้ง น้ำหนักเปียก และมวลชีวภาพ ทางผู้วิจัยจึงนำผลการทดลองดังกล่าวมาเป็นนวัตกรรมในการปรับปรุงดินทรายให้สามารถอุ้มน้ำและนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้