นวัตกรรมกระถางธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการอนุบาลต้นผักหวานป่าสำหรับการปลูกผักหวานป่าในเขตพื้นที่แล้งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรอุมารี เดชยศดี, จีรนันท์ ชุ่มทอง, ปณิตา อาจมุงคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและระบบรากของผักหวานป่าที่มีรูปแบบการปลูกที่แตกต่างกันและเมื่อปลูกกับพืชพี่เลี้ยงชนิดต่างๆและเพื่อสร้างนวัตรกรรมกระถางธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการอนุบาลต้นผักหวานป่าสำหรับการปลูกผักหวานป่าในเขตพื้นที่แล้งน้ำ