สื่่อการเรียนรู้เรื่องสุริยุปราคาและจัททรุปราคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลชนา เสงี่ยมอยู่, ภานุวัฒน์ ดนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสาชล จุลศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื้องจากปัจจุบันคนส่วนนักเรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือน้องลงเนื้องจากไม่น่าสนใจและน่าเบื่อจึงหันมาสนใจเทคโนโลยีกันมากขึ้นทางเราจึงมีความคิดที่จะคิดค้นสื่อการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีมาเกี๋ยวข้องโดยสื่อการสอนนี้จะอยู่ในเรื่องของการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงภาพในการเกิดจริงโดยทำเป็นโมเดลที่สามารถสั่งการผ่านทางโทรศัพท์ได้โดยใช้โปรแกรม Arduino