ศึกษาเปรียบเทียบรูปทรงเรือนเพาะชำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ นุตตะรังค์, ปลายฟ้า ทะวิโร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตาภา กรัณย์ยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องศึกษาเปรียบเทียบรูปทรงเรือนเพาะชำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปทรงเรือนเพาะชำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน เพื่อนทดลองปลูกผักบุ้งจีนในเรือนเพาะชำรูปทรงต่างๆ

ในการทดลองนี้คณะผู้จัดทำได้ออกแบบการทดลองโดยการปลูกผักบุ้งจีนในเรือนเพาะชำรูปทรงต่างๆ โดยควบคุมน้ำ อุณหภูมิ และปุ๋ย ให้เท่ากัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปทรงเรือนเพาะชำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง และเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป