หุ่นยนต์ ร.ป.ภ.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชนันท์ นันตะเคน, มัลลิกา ยศรุ่งเรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล หงทะนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ ร.ป.ภ.สามารถรักษาความปลอดภัยในชุมชนให้เราได้เพราะสามารถรบแลกบัตรกับทุกคนได้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาในชมชน