เครื่องดักจับฝุ่น PM2.5 ด้วยสนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะคู่ขนาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลรัตน์ เชาว์ฉลาด, วาทินี ยอดบุตร, ชยุต มหัทธนะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษดา สัตย์พนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นโครงงานที่นำวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประจุและการดักจับของฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะ PM2.5 (Particulate matter with diameter of than 2.5 micron) ภายในอาคาร ด้วยหลักการสนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะคู่ขนานและป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยวัดผลประสิทธิภาพของเครื่องดักจับฝุ่น การทดลองจะจำลองการเกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในธรรมชาติด้วยควันธูป โดยประกอบด้วยด้วยการทดสอบ 2 ขั้นตอน ได้แก่

1.)การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเครื่องกรองฝุ่นยี่ห้ออื่นในท้องตลาด

2.)การส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นภายในแผ่นกรองฝุ่นทั้งแผ่นกรองฝุ่นขั้วบวก-ขั้วลบของเครื่องดักจับฝุ่นและแผ่นกรองฝุ่นของยี่ห้ออื่นในท้องตลาด

เครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพที่ใช้ได้แก่ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 และกล้องจุลทรรศน์ โดยบันทกสถิติที่ใช้ทดสอบการทดลอง ได้แก่การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

เมื่อเครื่องดักจับฝุ่นมีประสิทธิภาพในการใช้งาน จะสามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ ทำให้ปริมาณฝุ่น PM2.5 ภายในห้องทดสอบจะมีน้อยกว่าเครื่องกรองฝุ่นในท้องตลาด ซึ่งปริมาณฝุ่นภายในแผ่นกรองฝุ่นประจุลบ มีปริมาณมากกว่าแผ่นกรองฝุ่นประจุบวกและแผ่นกรองฝุ่นในท้องตลาด ดังนั้นจะพบว่าจะสามารถปกป้องสุขภาพผู้ใช้งานจากมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้