อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่อาจก่อให้เกิดไฟป่าสำหรับติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและลดผลกระทบของไฟป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญชรัสมิ์ น้อยประเสริฐ, สิรวิชญ์ วงค์กว้าง, พนธกร สุริยจันทราทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรินทร์ อายุยืน, พิพัฒน์พงศ์ ธิอินโต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการสร้าง อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่อาจก่อให้เกิดไฟป่าสำหรับติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและลดผลกระทบของไฟป่า ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานเดิมชื่อ การตรวจจับความร้อนที่ก่อให้เกิดหมอกควัน PM.2.5 ด้วยอากาศยานไร้คนขับสุดอัจฉริยะ แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไฟป่ามีความต้องการคุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นที่การทำอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสำหรับติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ จากโครงงานเดิมที่มุ่งเน้นในการทำอากาศยานไร้คนขับซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน จากการพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทางผู้พัฒนาได้จัดหาเซิฟเวอร์สำหรับการรับส่งข้อมูล และทำการสร้างระบบการสื่อสารเพื่อใช้เป็นตัวกลางการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจะทำการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจจับความร้อนของอุปกรณ์แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาความสูงจากพื้นดินในการบินของอากาศยานไร้คนขับและลักษณะการบินที่เหมาะสม จากนั้นจึงสรุปผลการทำโครงงาน จากการทดลองพบว่าเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียสขนาด 3 ตารางเมตรได้จากระยะ15เมตร โดยวัดได้ 44.18องศาเซลเซียสในรอบที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง 43.72องศาเซลเซียสในรอบที่มีกิ่งไม้เป็นสิ่งกีดขวาง 49.79องศาเซลเซียสในรอบที่มีฝุ่นแป้งเป็นสิ่งกีดขวาง โดยมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิที่วัดได้กับอุณหภูมิจริงดังนี้ 45.82 องศาเซลเซียสในการทดลองรอบแรกที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง 46.28 องศาเซลเซียสในการทดลองรอบสองที่มีกิ่งไม้เป็นสิ่งกีดขวาง และ 30.21องศาเซลเซียสในการทดลองรอบสามที่มีฝุ่นแป้งเป็นสิ่งกีดขวาง ผู้จัดทำโครงงานจึงได้เขียนโปรแกรมให้ชดเชยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส