แผ่นกรองเสมือนใบพืชในการดักจับฝุ่นละอองและ PM2.5 จากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพร ปันวิชัย, อารยา วงศ์วุฒิ, ชิตยาภรณ์ ยาสมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉรา คำลือเกียรติ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่างๆมากมาย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยเฉพาะ PM2.5 และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจด้านเครื่องฟอกอากาศถือกำเนิดขึ้น นอกจากนี้การปลูกต้นไม้เพื่อกรองอากาศยังได้รับความนิยม ทางผู้จัดทำจึงได้สนใจในการศึกษาพืชที่ใช้ดักจับฝุ่นละออง เพื่อนำมาทำเป็นแผ่นกรองอากาศ โดยการนำพืช 3 ชนิด ได้แก่ อัญชัญ , สร้อยอินทนินและกะทกรก มาทำการศึกษาและทดสอบ โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานคือ การทำแผ่นกรองเพื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละอองและ PM2.5 ของต้นอัญชัญ, ต้นสร้อยอินทนินและกะทกรก เพื่อสร้างแผ่นกรองอากาศ PM2.5 จากเส้นใยต้นอัญชัญ , ต้นสร้อยอินทนินและต้นกะทกรก และเพื่อหาประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นของแผ่นกรองอากาศที่สร้างขึ้น โดยขั้นตอนการทดลองคือ 1. นำพืชทั้ง 3 ชนิดมาเลี้ยงไว้โดยกำหนดตัวแปรให้เท่ากันทั้งปริมาณน้ำที่ใช้รด, เวลาในการรับแสงและอายุของต้น 2. นำพืชทั้ง 3 ชนิดมาทำการทดลองในตู้กระจกทดลอง 3. บันทึกผลและสังเกตว่าพืชชนิดไหนจับฝุ่น(ดูดซับฝุ่น)ได้ดีกว่าและบันทึกผลไว้ 4.นำพืชทั้ง 3 ชนิดมาทำการทดลองอีกครั้งในรูปแบบแผ่นกรอง โดยวิธีการสกัดเส้นใยเพื่อทำเป็นกระดาษสา 5. นำแผ่นกรองทั้ง 3 ชนิดมาทำการทดสอบ 6. ทำการบันทึกผลและสรุปผลต่อไป