การศึกษาประสิทธิภาพคอยน์เซลล์จาก Laccaic acid ในครั่งดิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลญาวัฒน์ แสนใจ, จิณณ์ณณัช ปวงฟู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราวรรณ ไชยมงคล, พิมลพร แสนสุรินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Coin cell เป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับคนที่จะเลือกใช้ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดและยังคงคุณภาพ แต่ก็ยังแต่ก็ยังพบปัญหาเมื่อลองศึกษาดูแล้วพบว่า Coin cell สามารถคงประสิทธิภาพการทำงานได้นานที่สุดระยะเวลาประมาณหนึ่งปีนั่นทำให้เมื่อหมดอายุการใช้งาน Coin cell จะกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ให้เวลาย่อยสลายไม่ต่ำกว่า 50 ปี Coin cell ที่พัฒนาขึ้นมีการใช้สาร Laccaic acid ในครั่งดิบมาเป็นตัวช่วยในการเก็บประจุไฟฟ้า โดยทำการศึกษาโครงสร้างของสาร Laccaic acid ในครั่งดิบต้นจามจุรี นำชิ้นส่วนของครั่งดิบมาเคลือบบน Cu foil เข้าอบอุณหภูมิประมาณ 110 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 40 นาที หลังจากนั้นจะทำการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าโดยโวลต์มิเตอร์เปรียบเทียบค่าที่ได้และเข้าสู่ขั้นตอนการทำขั้ว Electrode การทำ Coin cell ตามลำดับ Coin cell จากสาร Laccaic acid ในครั่งดิบต้นจามจุรีที่ได้จะมีประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า เก็บประจุไฟฟ้าได้ดีกว่า Coin cell แบบปกติ และช่วยลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย