การศึกษาประสิทธิภาพของแอสฟัลท์คอนกรีตผสมพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิชา ศิริ, กัญญ์วรา มีสุข, ภูวดล ไชยมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมลพร แสนสุรินทร์, ภัทราวรรณ ไชยมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมาก ซึ่งพลาสติกเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่ผ่านการสังเคราะห์โดยใช้วัตถุดิบจากแหล่งปิโตรเคมีเป็นหลัก ทั้งนี้พลาสติกใช้เวลาการย่อยสลายนานและเมื่อได้รับความร้อนหรือเสื่อมสภาพเชิงกลกลายเป็นไมโครพลาสติกจะส่งผลอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ทะเล นอกจากนั้นพบความเสียหายจากการใช้แอสฟัลท์ปูพื้นถนนในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการคมนาคมขนส่ง ผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพของแอสฟัลท์ผสมพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต และพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงต่อแรงกดของแอสฟัลท์ แอสฟัลท์ผสมพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต และพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ณ อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ 2) เพื่อเปรียบเทียบการหดตัวของแอสฟัลท์ แอสฟัลท์ผสมพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต และพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง พบว่าแอสฟัลท์ผสมพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง มีค่าความแข็งแรงต่อการกดมากที่สุด ณ อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ย 0.5518 เมกะปาสคาล และ 1.8190 เมกะปาสคาล ตามลำดับ และแอสฟัลท์ผสมพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลตมีความสามารถในการหดตัวน้อยที่สุด โดยมีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.975