อัตราส่วนของไมยราบยักษ์บดแห้งและยีสต์ที่ส่งผลต่อการผลิตไบโอเอทานอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมยุตา วะนะสุข, เปมิกา วะนะสุข, ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการผลิตไบโอเอทานอลจากไมยราบยักษ์บดแห้งด้วย Saccharomyces cerevisiae ใน

อัตราส่วนไมยราบยักษ์บดแห้งและยีสต์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ สารละลายไมยราบยักษ์บดแห้ง 100

มิลลิลิตรต่อยีสต์ 1 กรัม, 1.5 กรัม และ 2.5 กรัมโดยนำไมยราบยักษ์บดแห้งมา Pre-treatment

จากนั้นนำไปไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ แล้วจึงหมักด้วยยีสต์ในอัตราส่วนต่าง ๆ และเก็บตัวอย่าง

ปริมาตร 1 มิลลิลิตรทุก 3 ชั่วโมง จำนวน 45 ตัวอย่าง และนำไปตรวจสอบปริมาณเอทานอลที่ได้โดย

ใช้เครื่อง HPLC พบว่าอัตราส่วนของไมยราบยักษ์บดแห้งและยีสต์ที่แตกต่างกันให้ปริมาณเอทานอลที่

ไม่เท่ากัน โดยอัตราส่วนที่ให้ปริมาณเอทานอลสูงสุด คือ ยีสต์ 1.5 กรัม ต่อสารละลายไมยราบยักษ์

บดแห้ง 100 มิลลิลิตร ทำให้ทราบว่ามีอัตราส่วนอาหารต่อเชื้อ (S/I Ratio) ที่เหมาะสมที่สุด