มายเบบี้แอนด์มี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร นุอุปละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกมล กำเนิดกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำแอปพลิเคชันคู่มือสำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยภายในแอปพลิเคชันจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคนท้อง อาทิ วิธีการนวดตัว การนวดท้องเพื่อบำรุงครรภ์ อาหารเพื่อสุขภาพ สูตรนำ้ผลไม้ เพลงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกในครรภ์ เป็นต้น พร้อมทั้งการจดบันทึกพัฒนาการของลูกในครรภ์แต่ละเดือน