อุปกรณ์ช่วยการออกเสียงคำสำคัญเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาราดา ทรัพย์ศิริไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรารัตน์ โมรรัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Essential Words Device (EWD) เป็นอุปกรณ์ช่วยการออกเสียงคำสำคัญเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ป่วย การ

ใช้งานได้ง่าย เพียงผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะและสามารถขยับนิ้วมือได้ อุปกรณ์นี้ใช้เพื่อให้เกิดเสียงในการบอกความ

ต้องการพื้นฐานสำคัญทางกายและจิตใจที่อาจนำไปสู่ปัญหาที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ มีปุ่มกดซึ่งมีภาพและตัวหนังสือระบุ 12 คำ เมื่อกดปุ่มแล้วจะเกิดเสียงพูดดัง

ขึ้น โดยโปรแกรมจะดึงไฟล์เสียงที่บันทึกไว้และมีปุ่มปรับระดับเสียงให้ผู้ดูแลได้ยิน หากเป็นปัญหาจะเข้าแก้ไขได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยกำลังทำการทดสอบใช้กับผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง ผลทดลองการใช้งานเบื้องต้นโดยใช้แบบทดสอบและให้ประเมินเชิงคุณภาพ ผลคือมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก อุปกรณ์นี้เป็นต้นแบบจึงมีขนาดใหญ่ หากผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมจะสามารถทำให้เล็กลงได้หลายเท่า ทั้งจะผลิตได้ในราคาย่อมเยา และสามารถนำมาปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ออกเสียงไม่ชัด ออกเสียงไม่ได้ หรือไม่สามารถเปล่งเสียงได้ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการยังอยู่ในช่วงพัฒนาต้นแบบและเก็บข้อมูลการทดสอบ ผู้พัฒนายังอยู่ในช่วงการดำเนินการต่อเนื่อง