การพัฒนาเครื่องมือจำแนกประเภทของงูพิษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง Yolov5

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิอนันต์ นวลขาว, ตฤณ ช่วยนุกูล, กรวิชญ์ ปัญญาทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมโชค เรืองอิทธินันท์, กาลัญญู สูงใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งูในประเทศไทยมีหลายชนิด บางคนไม่รู้ว่างูตัวไหนมีพิษและมีหน้าตาเป็นอย่างไร การกำหนดชนิดของงูพิษต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชนิดของงู ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเสมือนจริงเพื่อช่วยในการตรวจจับสายพันธุ์งูโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก เป็นพิษและไม่เป็นพิษโดยใช้เทคนิคการแยก ขั้นตอนการทำงานมีสามขั้นตอน 1) รวบรวมภาพงูพิษ 5 ชนิด ได้แก่ งูจงอาง งูกะปะ งูสามเหลี่ยม งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง และงูแมวเซา โดยมีงูทั้งหมด 500 ภาพ และ 50 ภาพเพื่อใช้ในการทดสอบ 2) นำเข้าภาพเข้าสู่ Roboflow เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้และเราจะใช้ Augmentation เพื่อเพิ่มภาพโดยการหมุนและพลิกเพื่อฝึกโมเดลและนำโมเดลออกมา 3) นำรุ่นที่ผ่านการทดสอบแล้วมาด้วย รูปภาพ 50 รูปที่เตรียมไว้ในขั้นตอนแรกจะถูกนำมาใช้ในการทดสอบแบบจำลองนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Google Colab รุ่นที่จะใช้ดูความแม่นยำอีกครั้ง และทำแอปพลิเคชันเพื่อตรวจจับงูได้โดยการถ่ายภาพงูตัวนั้นและแอปจะแสดงผลให้เห็น แอปสามารถแสกนรูปงูและทายผลใกล้เคียงกับรูปงูที่นำเข้ามาได้