การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการเพิ่มอัตราการคายน้ำและการสังเคราะห์ด้วยแสง ของต้นลิ้นมังกรเพื่อลดปริมาณ CO2 ในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรอัปสร นันทธนาคาร, ณัฐมน เจริญผล, ศุภ ผิวนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญและยังมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบมากมายทั้งต่อประชากร พืชและสัตว์ ทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสารพิษและการคายน้ำให้ต้นลิ้นมังกรซึ่งเป็นพืชฟอกอากาศที่นิยมปลูกในปัจจุบัน เพื่อให้ต้นลิ้นมังกรคายน้ำและสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากขึ้น เมื่อเกิดการคายน้ำและการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยพบว่า การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มอัตราการคายน้ำและการสังเคราะห์ของต้นลิ้นมังกรโดยกลุ่มผู้วิจัยตั้งชื่อ อุปกรณ์ “Hydro Controller” พบว่าหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ Hydro Controller ต้นลิ้นมังกร และนำมาทดลองในกล่องจำลองสภาวะมลพิษทางอากาศ โดยมีค่าผลต่างของการลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างต้นลิ้นมังกรที่ติดตั้งอุปกรณ์ Hydro Controller กับ ต้นลิ้นมังกรที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Hydro Controller เท่ากับร้อยละ 34.51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับต้นลิ้นมังกรที่ไม่ได้ติดตั้ง Hydro Controller ที่เวลา 6 ชั่วโมง มีปริมาณลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับร้อยละ 20.78 และ ต้นลิ้นมังกรติดตั้ง Hydro Controller ที่เวลา 6 ชั่วโมง เท่ากับ ร้อยละ 55.29 ดังนั้น อุปกรณ์ Hydro Controller ที่ติดตั้งลิ้นมังกร มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าต้นลิ้นมังกรที่ไม่ได้ติดตั้ง Hydro Controller