บัตรช่วยเหลือจากเหตุฉุกเฉิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาติกา สังข์แก้ว, อัญญาณี หมัดศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทกับชีวิตประจําวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างหันมาสนใจการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด และตอนนี้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงเป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันพบได้ว่าประชากรของโลกเรามีโรคประจําตัวเพิ่มขึ้นสูงจากหลายๆปีที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะว่าการเลือกรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ การพักผ่อน ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ตัวเองได้ และมีอีกหลาย ๆ ประการที่ส่งผลทําให้เกิดภัยใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึง เราได้มีการคิดนวัตกรรมที่สามารถลดปัญหาที่เกิด จากโรคภัยไข้เจ็บที่ใกล้ตัว โดยนํามาทําเป็นผลิตเป็นบัตรช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่นําความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมา ประยุกต์กับการช่วยเหลือ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนําไปพัฒนาต่อแล้วให้แก่คนทั่ว ๆ ไปใช้ งานได้จริง