บอลจากสาหร่ายดูดซับโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตยา วิชัยดิษฐ์, ณิศานันท์ แก้วซัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับเเหล่งน้ำที่เน่าเสียซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเเละในน้ำเน่าเสียเหล่านั้นได้มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงเเต่ส่งผลเสียต่อสิ่งเเวดล้อมเเต่ส่งผลเสียต่อสัตว์เเละมนุษย์ กลุ่มข้าพเจ้าจึงคิดวิธีบำบัดน้ำเสียที่มีต้นทุนต่ำเเละมีประสิทธิภาพจึงได้ทำเป็นบอลสาหร่ายดูดซับโลหะหนัก ซึ่งจากการศึกษาจากงานวิจัยพบว่า สาหร่ายมีเขียวสไปโรไจร่าสามารถดูดซับโลหะหนักได้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดทำบอลจากสาหร่ายดูดซับโลหะหนัก